☰ Menu
Urząd Gminy w Brzeżnie
Herb Urząd Gminy w  Brzeżnie

Wtorek 23.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy 2012r.

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy - XXVII/120/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin - XXVII/119/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Brzeżno na lata 2013-2015 - XXVII/118/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013r. - XXVII/117/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2013-2028 - XXVII/116/2012

Załączniki

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. - XXVII/115/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeżno na rok 2013 - XXVII/114/2012

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - XXVI/113/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Brzeżno - XXVI/112/2012

Wzór deklaracji

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeżno - XXVI/111/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie Gminy Brzeżno - XXVI/110/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeżno - XXVI/109/2012

Załącznik nr 1 Rodzaje pojemników, proponowana minimalna częstotliwość wywozu oraz określenie rodzaju samochodów potrzebnych do zapewnienie ciągłości wywozu

Załącznik nr 2 Odpady przeznaczone do gromadzenia w pojemnikach (workach) na terenie nieruchomości.

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeżno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013rok - XXVI/108/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeżno - XXVI/107/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - XXVI/106/2012

Zał. 1 DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Zał. 2 IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Zał. 3 DR-1 Deklaracja na podatek rolny

Zał. 4 IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego

Zał. 5 DL-1 Deklaracja na podatek leśny

Zał. 6 IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja drogi Sójcze Wzgórze w Brzeżnie" XXVI/105/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. - XXVI/104/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeżno na lata 2012-2015 - XXVI/103/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia zmiany w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzeżno na lata 2010-2032" - XXV/102/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013r. - XXV/101/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Brzeżno na 2013r. - XXV/100/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zdania inwestycyjnego "Modernizacja drogi Sójcze Wzgórze w Brzeżnie - XX/99/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 - XXV/98/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012r. - XXIV/97/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 października 2012r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Brzeżno nieruchomości położonej na terenie gminy Brzeżno - XXIV/96/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno - XXIV/95/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Brzeżno na obwody głosowania, ustalania ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - XXIV/94/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 - XXIV/93/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzepczyno" - XXIV/92/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeżno na lata 2012 - 2015 - XXIV/91/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeżno na lata 2012-2015 - XXIII/90/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. - XXII/89/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Brzeżno pożyczki państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzepczyno, gmina Brzeżno  - XXII/88/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zaciagnięcia przez gminę Brzeżno pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Kulturalno - Turystycznego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przyrzecze, gmina Brzeżno - XXII/87/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego "Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Brzeżno" - XXII/86/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. - XXI/84/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 - XXI/83/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011r. - XXI/82/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 05 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin RXXI - XX/81/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 05 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości - XX/80/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 05 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn "Systemy gospodarki odpadami oraz opracowanie programów oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych - XX/79/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Słonowice, gmina Brzeżno - XIX/78/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno - XIX/77/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzeżno na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata - XIX/76/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/24/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat prolongacyjnych - XIX/75/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. - XIX/74/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno dla miejscowości Słonowice - XVIII/73/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeżno w roku 2012 - XVIII/72/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r. - XVIII/71/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. - XVIII/70/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - XVII/69/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Wilczkowo na lata 2008-2015 - XVII/68/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia pożyczki w celu realizacji przedsięwzięcia przez Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie - XVI/67/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Brzeżno na 2012 rok - XVI/66/2012

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Brzeżno na 2012 rok - XVI/65/2012

Wytworzył:
Udostępnił:
Grażyna Trojanowska
(2012-02-01 09:52:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Grażyna Trojanowska
(2016-02-25 09:40:00)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X