☰ Menu
Urząd Gminy w Brzeżnie
Herb Urząd Gminy w  Brzeżnie

Wtorek 23.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy 2013r.

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Brzeżno. - XXXVII/164/2013

   Wzór deklaracji

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 - XXX/163/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeżno na lata 2014-2026 - XXXVII/161/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeżno na rok 2014 - XXXVII/160/2013

   załącznik nr 1

   załącznik nr 2

   załącznik nr 3

   załącznik nr 4

   załącznik nr 5

   załącznik nr 6

   załącznik nr 7

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Brzeżno - XXXVI/159/2013

     Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/159/2013 Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 listopada 2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeżno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok - XXXVI/158/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami i studzienkami na kolonii Słonowice i Pęczerzyno wraz z przesyłem z miejscowości Słonowice, gmina Brzeżno - XXXVI/157/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/24/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat prolongacyjnych, Uchwały Nr XIX/75/2012 Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/24/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat prolongacyjnych. Uchwały Nr XXX/135/2013 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/24/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat prolongacyjnych - XXXVI/156/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących sołtysom za pracę w samorządzie gminnym - XXXVI/155/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2013-2026 - XXXVI/154/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. - XXXVI/153/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego XXXV/152/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/134/2013 z dnia 28 marca 2013r. dotyczącej zatwierdzenia planu i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Brzeżno w 2013-2015 roku - XXXV/151/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Brzeżno na 2014r. - XXXV/150/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014r. - XXXV/149/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny zakupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014r. - XXXV/148/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. - XXXV/147/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. - XXXIV/146/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowych w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe Nadleśnictwa Świdwin położonych w miejscowościach: Rzepczyno, Przyrzecze Grądzkie i Karsibór - XXXIII/145/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/122/2013 Rady Gminy Brzeżno z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej - "Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeżno ze środków budżetowych Gminy Brzeżno" - XXXIII/144/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 czerwca 2013r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. - XXXIII/143/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 czerwca 2013r.  w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 - XXXIII/142/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 czerwca 2013r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012r. - XXXIII/141/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 07 czerwca 2013r.  w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Brzeżno - XXXII/140/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie Gminy Brzeżno - XXXI/139/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - XXXI/137/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeżno - XXXI/136/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/24/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat prolongacyjnych - XXX/135/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Brzeżno w 2013-2015 roku - XXX/134/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeżno - XXX/133/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012 - XXX/132/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Brzeżno pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i studzienkami wodociągowymi na kolonii Słonowice i Pęczerzyno wraz z przesyłem z miejscowości Słonowice - XXX/131/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2011-2028 - XXX/130/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. - XXX/129/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeżno w roku 2013 - XXIX/128/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskania zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzeżno - XXIX/127/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości XXIX/126/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków - XXIX/125/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Brzeżno na 2013 rok - XXVIII/124/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Brzeżno na 2013 rok - XXVIII/123/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej "Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeżno ze środków budżetowych Gminy Brzeżno - XXVIII/122/2013

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeżno - XXVIII/121/2013

Wytworzył:
Udostępnił:
Grażyna Trojanowska
(2013-02-05 13:40:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Grażyna Trojanowska
(2014-01-17 08:49:27)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X