☰ Menu
Urząd Gminy w Brzeżnie
Herb Urząd Gminy w  Brzeżnie

Środa 23.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy 2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia Delegata gminy do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie - II/13/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy - II/12/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Brzezno nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - II/11/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie - II/10/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brzeżno na lata 2014-2022 z perspektywą na lata 2023-2027 - II/9/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeżno na lata 2014-2026 - II/8/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeżno na lata 2015-2026 - II/7/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzezno na rok 2015 - II/6/2014

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Gminy Brzezno w 2015r.

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Brzeżno w 2015r.

Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Brzezno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w roku 2015

Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Brzeżno w 2015r.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii na rok 2015.

Załącznik nr 6 -  Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzeżno w 2015 roku.

Załącznik nr 7 -  Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2015.

Załącznik nr 8 - Dotacje celowe udzielone w 2015 roku na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki na realizację zadania dz.900 roz. 90002 - Gospodarka odpadami na 2015 rok.

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok - II/5/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy w Brzeżnie - I/4/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzeżno - I/3/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Brzeżno - I/2/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie sposobu głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Brzeżno oraz Wiceprzewodniczącego - I/1/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 04 listopada  2014 roku uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno dla miejscowości Słonowice - XLVII/203/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Brzezno na 2015r. - XLVII/202/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015r. - XLVII/201/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeżno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok - XLVII/200/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok - XLVII/199/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 września 2014 roku w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brzeżno zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Brzeżno, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - XLVI/198/2014

Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Brzeżno

Załącznik nr 2 - Informacja o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na 1 dzień miesiąca

Załącznik nr 3 - Rozliczenie wykorzystania dotacji

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie roczne wykorzystania dotacji

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 września 2014 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok - XLVI/197/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 września 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeżno na lata 2014-20206 - XLVI/196/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej w Brzeżnie na działce nr 245/5" - XLVI/195/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie  planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Brzeżnie" - XLVI/194/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok - XLVI/193/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok - XLV/192/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/183/2014 Rady Gminy Brzeżno z dnia 06 czerwca 2014r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Brzezno nieruchomości położonych na terenie gminy Brzezno - XLIV/191/214

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno - XLIV/190/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia przez gminę Brzeżno pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Brzeżno gm. Brzeżno" - XLIV/189/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Remont ujęcia wody w miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno" - XLIV/188/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia przez gminę Brzezno pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 207-2013 na realizacje zadania inwestycyjnego pn. "remont ujęcia wody w miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno" - XLIV/187/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok - XLIV/186/2014

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 - XLIV/185/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013rok. - XLIV/184/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 06 czerwca 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Brzeżno nieruchomości położonej na terenie gminy Brzeżno - XLIII/183/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 06 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014 - XLIII/182/2014

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok - XLII/181/2014

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Brzeżno nieruchomości położonej na terenie gminy Brzeżno - XLII/180/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno  z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony - XLII/179/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi i wicedyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Brzeżnie - XLII/178/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i logopedy Zespołu Szkół Publicznych w Brzeżnie - XLII/177/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - XLI/176/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok - XLI/175/2014

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno - XLI/174/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 03 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeżno w roku 2014 - XL/173/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 03 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków - XL/172/2014

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 07 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/11/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia ryczałtu należnego Przewodniczącemu Rady Gminy, Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy, radnym oraz diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - XXXIX/171/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 07 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok - XXXIX/170/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 07 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Brzeżno na 2014 rok - XXXIX/169/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 07 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Brzeżno na rok 2014 - XXXIX/168/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 07 lutego 2014 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Brzeżno - XXXIX/167/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 09 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - XXXVIII/166/2014

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 09 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata

2014-2020 - XXXVIII/165/2014

Wytworzył:
Udostępnił:
Grażyna Trojanowska
(2014-02-19 11:12:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Grażyna Trojanowska
(2015-01-30 11:39:55)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X