☰ Menu
Urząd Gminy w Brzeżnie
Herb Urząd Gminy w  Brzeżnie

Środa 23.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy 2015r.

Uchwała Rady Gminy Brzeżno w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeżno na lata 2016-2025 - XII/65/2015

Załącznik

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 21 grudnia 2015r. w prawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeżno na lata 2016-2021 - XII/64/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok - XII/63/2015

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeżno na rok 2016 - XII/62/2015

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzeżno - XI/61/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Półchleb - XI/60/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016r. -XI/59/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Brzeżno na lata 2016-2018 - XI/58/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Świdwińskiego - XI/57/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - XI/56/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok - XI/55/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/38/2015 Rady Gminy w Brzeżnie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok - X/54/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeżno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok - X/53/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Brzeżno - X/52/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) wyrobów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy Brzeżno - X/51/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Brzeżno na 2016r. - X/50/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - X/49/2015

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

IN - 1 Informacja w sprawie  podatku  od nieruchomości

DR - 1  Deklaracja na podatek rolny

IR - 1 Informacja w sprawie podatku rolnego

DL - 1 Deklaracja na podatek leśny

IL - 1 Informacja w sprawie podatku leśnego

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeżno na lata 2015-2026 - X/48/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok - X/47/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2015r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi i wicedyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Brzeżnie - IX/46/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2015r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego - IX/45/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2015r. w sprawie opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych dla Gminy Brzeżno na lata 2016-2025 - IX/44/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzeżno - IX/43/2015

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Brzezno nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeżno - IX/42/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości i gruntów w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe Nadleśnictwa Świdwin położonych w miejscowościach: Rzepczyno i Słonowice - IX/41/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2015r. w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania i kontroli dotacji celowej dla spółek wodnych IX/40/2015

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok - IX/39/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok - IX/38/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 01 lipca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowych, stanowiących  własność Gminy Brzeżno - VIII/37/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 01 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Brzeżno - VIII/36/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 01 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeżno na lata 2015-2026 - VIII/35/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 01 lipca 2015r. w prawie zmian budżetu gminy na rok 2015 - VIII/34/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Brzeżno nieruchomości położonej na terenie gminy Brzeżno - VII/33/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brzeżno - VII/32/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie nadania imienia kompleksowi boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" w Brzeżnie - VII/31/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników - VII/30/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 - VII/29/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014r. - VII/28/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brzeżno, na czas dłuższy niż 3 lata - VII/27/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok - VII/26/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeżno - VI/25/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania gminy Brzeżno dla miejscowości Słonowice -VI/24/2015

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. - V/23/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr 368/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepczyno IV/22/2015.

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brzeżno, na czas dłuższy niż 3 lata - IV/21/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeżno w roku 2015 - IV/20/2015

Uchwała Rady Gminy Brzezno z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków - IV/19/2015

     Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/19/2015

     Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/19/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 lutego 2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/63/2004 z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy dla przedsiębiorców na terenie Gminy Brzeżno - III/18/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 lutego 2015 r. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich - III/17/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok - III/16/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Gminy Brzeżno na rok 2015 - III/15/2015

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Brzezno na rok 2015 - III/14/2015

Wytworzył:
Udostępnił:
Grażyna Trojanowska
(2015-03-11 14:16:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Grażyna Trojanowska
(2016-01-08 10:53:13)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X