☰ Menu
Urząd Gminy w Brzeżnie
Herb Urząd Gminy w  Brzeżnie

Środa 23.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy 2016r.

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brzeżno zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Brzeżno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - XXIII/124/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017r. - XXIII/123/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Brzezno nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - XXIII/122/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok - XXIII/121/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2017-2028 - XXIII/120/2016

załącznik

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeżno na rok 2017 - XXIII/119/2016

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeżno - XXII/118/2016

załącznik nr 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeżno

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych Gminy Brzeżno - XXII/117/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela z Gminy Brzeżno do Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Świdwińskiego -XXII/116/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeżno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017rok - XXII/115/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok- XXII/114/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 października 2016r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - XXI/113/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 października 2016r. w sprawie: Przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Brzeżno za 2015 rok - XXI/112/2016

Sprawozdanie do uchwały nr XXI/112/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Brzeżno - XXI/111/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/103/2016 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - XXI/110/2016

Uchwała Rady Gminy Brzezno z dnia 28 października 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Brzeżno na 2017r. - XXI/109/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 października 2016r. zmieniająca  uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - XXI/108/2016

IR 1 - Informacja w sprawie podatku rolnego

DR1 deklaracja na podatek rolny

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok - XXI/106/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeżno - XX/105/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Brzeżno - XX/104/2016

Załącznik nr 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeżno

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - XX/103/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - XX/102/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Zakup  średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Brzeżnie" -XX/101/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami i studzienkami na kolonii Słonowice i Pęczerzyno wraz z przesyłem z miejscowości Słonowice, gmina Brzeżno" - XX/100/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wilczkowo wraz z siecią przesyłową do miejscowości Brzeżno" - XX/99/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2016r.zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Remont ujęcia wody w miejscowości Słonowice, gm. Brzeżno" - XX/98/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brzeżno - XX/97/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok - XX/96/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeżno na lata 2016-2027 - XIX/95/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016 - XIX/94/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Brzeżno - XVIII/93/2016

Załącznik do Uchwały nr XVIII/93/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeżno - XVIII/92/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeżno - XVIII/91/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie Gminy Brzeżno - XVIII/90/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - XVIII/89/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - XVIII/88/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzeżno - XVIII/87/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeżno na lata 2016-2021 - XVIII/86/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok - XVIII/85/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Brzeżno z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzeżno za 2015 rok - XVII/84/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeżno za 2015 rok - XVII/83/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 maja 2016r. w sprawie opłaty adiacenckiej - V\XVI/82/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Świdwińskiego - XVI/81/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok - XVI/80/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa - XV/79/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Brzeżno - XV/78/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - XV/77/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeżno w 2016 roku - XV/76/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 31 marca 2016 roku  w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeżnie - XV/75/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Świdwińskiego - XV/74/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Brzeżno - XV/73/2018

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016rok - XV/72/2016

Uchwała rady Gminy Brzeżno z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie dopłat z budżetu gminy do I grupy taryfowej odbiorców - gospodarstwa domowe zaopatrzone w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków - XIV/71/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków - XIV/70/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brzeżno zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Brzeżno, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - XIII/69/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia herbu i pochodnych herbu Gminy Brzeżno - XIII/68/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Gminy Brzeżno na 2016 rok - XIII/67/2016

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Brzeżno na  2016 rok - XIII/66/2016

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grażyna Trojanowska
(2016-02-03 14:28:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Grażyna Trojanowska
(2018-11-23 12:49:46)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X