☰ Menu
Urząd Gminy w Brzeżnie
Herb Urząd Gminy w  Brzeżnie

Środa 23.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy 2017r.

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy - XXXIII/170/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2018-2027 - XXXIII/169/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeżno na rok 2018 - XXXIII/168/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 20 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brzeżno zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Brzeżno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - XXXIII/167/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok - XXXIII/166/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok - XXXIII/165/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brzeżno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok - XXXII/164/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i logopedy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie - XXXII/163/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi i wicedyrektorowi Publicznej szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie - XXXII/162/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok - XXXII/161/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Brzeżno do Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej z siedzibą w Świdwinie - XXXI/160/2017

Załącznik nr 1

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie - XXXI/159/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok - XXXI/158/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Brzeżno na 2018 rok - XXXI/157/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 października 2017roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok - XXXI/156/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2017 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeżno na lata 2017-2023 - XXX/155/2017

Załącznik nr 1

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia o utworzeniu Świdwińskiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej - XXX/154/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatowego - Gminnego Powiatu Świdwińskiego - XXX/153/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Więcław, gm. Brzeżno" - XXX/152/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia przez gminę Brzeżno pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Więcław, gm. Brzeżno - XXX/151/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2017-2027  - XXX/150/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok - XXX/149/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Brzeżno oraz przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Brzeżno - XXIX/148/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeżno na czas dłuższy niż 3 lata - XXIX/147/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeżno - XXIX/146/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok - XXIX/145/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzeżno z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeżno za 2016 rok - XXVIII/144/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeżno za 2016 - XXVIII/143/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 19 maja 2017 roku sprawie: Przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Brzeżno za 2016 rok - XXVII/142/2017

Załącznik nr 1

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 19 maja 2017roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok - XXVII/141/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 marca 2017roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Brzezno - XXVI/140/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29marca 2017roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty - XXVI/139/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 marca 2017roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. - XXVI/138/2017

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Brzeżno pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana systemu oświetleniowego na energooszczędny LED w placówce oświatowej w Brzeżnie" - XXVI/137/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Brzeżno na rok 2017 - XXVI/136/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 marca 2017roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeżno na lata 2017-2028 - XXVI/135/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 29 marca 2017roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok - XXVI/134/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie wprowadzania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeżno w roku 2017 - XXV/133/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków - XXV/132/2017

Załącznik nr 2

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Brzeżno  - XXIV/131/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzeżno na lata 2017-2020 - XXIV/130/2017

Załącznik nr 1

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - XXIV/129/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/115/2016 Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeżno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok - XXIV/128/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok - XXIV/127/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno  z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Gminy Brzezno na 2017 rok - XXIV/126/2017

Uchwała Rady Gminy Brzeżno z dnia 08 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017r. - XXIV/125/2017

Wytworzył:
Udostępnił:
Grażyna Trojanowska
(2017-02-21 07:24:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Grażyna Trojanowska
(2018-01-02 11:07:45)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X