☰ Menu
Urząd Gminy w Brzeżnie
Herb Urząd Gminy w  Brzeżnie

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Centralny Rejestr Umów 2017r.

Lp. Numer umowy Data zawarcia umowy Kontrahent Przedmiot umowy
1. FB.3221.1.2017 19.01.2017 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Małgorzata Wojcieszczuk Przeprowadzenie badań oraz sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez  GKRPA
2. FB.3221.2.2017 19.01.2017 Cenrtum Pomocy Psychologicznej "SELKET" - Iwona Andrzejczu Przeprowadzenie badań oraz sporządzenie pisemnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA
3. FB.3221.3.2017 25.01.2017 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koszalin reprez. przez Henryka Zabrockiego i Zofię Wawrzyniuk Prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych na terenie Gminy Brzeżno
4. FB.3221.4.2017 25.01.2017 Agencja Ochrony Osób i Mienia - Usługi Transportowe Północne Wilki - Janusz Gottfried Monitorowania Elektronicznego oraz podjazdów patrolu Interwencyjnego do obiektów będących własnością Gminy Brzeżno na sygnał Włamanie, Napad
5. FB.3221.5.2017 01.02.2017 "STRUGA" S.A. Utrzymanie poprawnego stanu sanitarnego w gminie, unieszkodliwianie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
6. FB.3221.6.2017 31.01.2017 VET - ZOO SERWIS - Zenon Jażdżewski Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt
7. FB.3221.7.2017 31.01.2017 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Koszalin Użyczenie pomieszczeń lokalnych w m. Brzeżno, Słonowice i Pęczerzyno
8. FB.3221.8.2017 24.03.2017 Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Goleniów Dopłata z budżetu gminy do 1,2,3 grupy taryfowej odbiorców gospodarstwa domowego usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz do 1,2,3 grupy taryfowej odbiorców gospodarstwa domowe usług odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej zgodnie z uchwałą Nr XXV/132/2017 Rady Gminy Brzeżno z dnia 02.03.017r.
9. FB.3221.9.2017 30.03.2017 SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Udzielenie dofinansowania SP ZOZ Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie
10. FB.3221.10.2017 29.03.2017 Pomorska Grupa Konsultingowa Przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienia publiczne, sporządzanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej, opracowanie projektu dokumentacji, świadczenie usług doradczych
11. FB.3221.11.2017 12.04.2017 "PROJEKTANT" - budowa dróg - Anna Rejman Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego: "Budowy chodnika w m. Pęczerzyno dz. Nr 361 i 362"
12. FB.3221.12.2017 14.04.2017 Pomorska Grupa Konsultingowa Sp.A. Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego
13. FB.3221.13.2017 19.04.2017 Powiatowy Urząd Pracy Skierowanie 3 bezrobotnych do wykonywanie robót publicznych
14. FB.3221.14.2017 08.05.2017 Świdwińskie Stowarzyszenie Działalność pozytku publicznego na realizację zadania publ. "Daj sznasę zdrowiu - VI Marsz Nordic - Walking"
15. FB.3221.15.2017 08.05.2017 Powiatowy Urząd Pracy Skierowanie 1 bezrobotnego do wykonywania robót publicznych
16. FB.3221.16.2017 08.05.2017 Powiatowy Urząd Pracy Skierowanie 2 bezrobotnych do wykonywanie robót interwencyjnych
17. FB.3221.17.2017 19.05.2017 Zakład Wielobranżowy Sopel - Sławomir Sobczyk Wykonanie i postawienie 3 wiat przystankowych w m. Mulite, Słonowice, Wilczkowo
18. FB.3221.18.2017 26.05.2017 Irena Michalczyk Sprawowanie opieki medycznej podczas rozgrywek na Orliku w Brzeżnie
19. FB.3221.19.2017 05.06.2017 Gminna Spółka Wodna "Rzepczynka" Udzielenie dotacji celowej na wykaszanie, odmulanie mechaniczne rowów, rozplantowanie urobku
20. FB.3221.20.2017 06.06.2017 Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy Sp. k. Świadczenie usług doradztwa podatkowego
21. FB.3221.21.2017 09.06.2017 Igor Naumiec Dotacja celowa z budżetu Gminy Brzeżno na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
22. FB.3221.22.2017 19.06.2017 Dorota Adamowicz Dotacja celowa z budżetu Gminy Brzeżno na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową  ścieków
23. FB.3221.23.2017 19.06.2017 KESIL KONSULTING Anna Lisowska Montaż 8 lamp solarowych w 4 sołectwach Gminy Brzeżno
24. FB.3221.24.2017 19.06.2017 Powiatowy Urząd Pracy Skierowanie 1 bezrobotnego do wykonywania robót publicznych
25. FB.3221.25.2017 23.06.2017 MW2 Sp. z o.o. Wykonanie systemu oświetleniowego LED w ZSP w Brzeżnie
26. FB.3221.26.2017 22.06.2017 Zakład Budownictwa Ogólnego - Andrzej Pawlicki Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na lokale mieszkalne oraz przebudowa parteru w m. Przyrzecze Grądzkie
27. FB.3221.27.2017 07.07.2017 Andrzej Janukowicz Obsługa muzyczna zabawy tanecznej - V Turniej Sołectw o Laur Wójta Gminy Brzeżno
28. FB.3221.28.2017 03.07.2017 Usługi Budowlane, Projekty, Adaptacja, nadzór - Jan Koniec Pełnienie funkcjii Inspektora nadzoru inwestorskiego nad rob. budowl. "Przebudowa, remont budynku mieszkalnego w m. Przyrzecze Grądzkie"
29. FB.3221.29.2017 07.07.2017 Zakład Budownictwa Ogólnego - Andrzej Pawlicki remont i wykonanie pokrycia dachu na budynku garażowo - magazynowym przy UG
30. FB.3221.30.2017 20.07.2017 ZETO Sp. zo.o. Koszalin rep. przez Izabelę Wrzeszcz - Czł Zarządu Usługa w zakresie udostępniania informacji publ. dot. BIP
31. FB.3221.31.2017 24.07.2017 ZUBWiT "MĘTLOWIE" C. Mętel i D. Mętel Resko Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w m. Więcław, gm. Brzeżno
32. FB.3221.32.2017 25.07.2017 Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "INFRA-SYSTEM" Koszalin - Renata Kacperek Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad rob. budowl. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Więcław z przyłączami do Brzeżna oraz rozbudowa sieci
33. FB.3221.33.2017 28.07.2017 Łukasz Dudek Sprawowanie opieki medycznej podczas Turnieju piłki nożnej - Memoriał Zenona Diakuna na Orliku w Brzeżnie
34. FB.3221.34.2017 31.08.2017 Joanna Preś Brzeżno Dowóz i opieka ucznia
35. FB.3221.35.2017 04.09.2017 EKO24 Barbara Plewko Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeżno
36. FB.3221.36.2017   Magdalena Jamniak Przewóz ucznia własnym transportem osobowym
37. FB.3221.37.2017 06.09.2017 Usługi Transportowo - Budowlane - Krzysztof Pawlicki

Naprawa bieżni przy ZSP w Brzeżnie wymiana 10m2 uszkodzonej nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową, malowaniem linii i cyfr, zaklejanie łączeń. 

 

38. FB.3221.38.2017 13.09.2017 ENEA S.A. POZNAŃ Dostarczenie energii do lokali i obiektów w okresie od 01.01.2018 - 31.12.2018r.
39. FB.3221.39.2017 04.09.2017 Mariola Rosa Dowóz i opieka ucznia Kamila Rosa do Oś. Rechab. - Eduk. - Wychow. w Gudowie
40. FB.3221.40.2017 19.09.2017 Zakład Usług Budowlanych - Szymon Kierzek Świdwin Ocieplenie tylniej ściany świetlicy Półchleb
41. FB.3221.41.2017 21.09.2017 Zakład Budownictwa Ogólnego - Andrzej  Pawlicki Wymiana pokrycia dachowego po usunięciu azbestu na budynku hydroforni obręb Brzeżno (Brzeżno - Rzepczyno)
42. FB.3221.42.2017 22.09.2017 Andrzej Janukowicz Obsługa muzyczna zabawy tanecznej "Pożegnanie lata" organizowanej przez sołectwo Brzeżno
43. FB.3221.43.2017 28.09.2017 Jan Księżak Obsługa muzyczna imprezy gminnej z okazji uroczystego otwarcia świetlicy gminnej w Słonowicach
44. FB.3221.44.2017 02.10.2017 MAZ - CAR Jadwiga Łużyńska Modernizacja boiska sportowego w m. Pęczerzyno na działce nr 49
45. FB.3221.45.2017 16.10.2017 PPUH "DROKON" Kazimierz Jasik Chodnik w Pęczerzynie na dz. nr 361,362,358
46. FB.3221.46.2017 16.10.2017 Rafał Chojnacki Dofinansowanie kosztów inwestycji związanej  z budową przydomowej oczyszczalni
47. FB.3221.47.2017 25.10.2017 KESIL KONSULTING Anna Lisowska Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Rzepczyno i Chomętowo
48. FB.3221.48.2017 02.11.2017 Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży - Piła Promocja kultury i tradycji GB - "Wymiana nieaktualnego herbu Gminy Brzeżno na nowy"
49. FB.3221.49.2017 15.11.2017 Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego
50. FB.3221.50.2017 16.11.2017 P.U.H. GEO - SYSTEM Sp. z o.o. Przedłużenia okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożeniem oprogramowania eGmina
51. FB.3221.51.2017 27.11.2017 Zakład Budownictwa Ogólnego Andrzej Pawlicki Instalacja centralnego ogrzewania - lokal mieszkalnego Nr 1 Przyrzecze Grądzkie
52 FB.3221.52.2017 27.11.2017 Zakład Budownictwa Ogólnego - Andrzej Pawlicki Remont świetlicy Karsibór 15 C
53. FB.3221.53.2017 04.12.2017 Zakład Budownictwa Ogólnego - Andrzej Pawlicki Budowa chodnika dla niepełnosprawnych Świetlica Przyrzecze
54. FB.3221.54.2017 22.12.2017 "Pracownia Projektowa - Mikołaj Krajewski" Koszalin Opracowania dokumentacji  projektowo - kosztorysowej pn: Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Brzeżnie
55. FB.3221.55.2017 29.12.2017 FHU "ARAN" Artur Mikołajczyk Przewóz uczniów uczęszczających  do PSP im. Kardynała Ignacego Jeża w Brzeżnie, realizowany w oparciu o komunikację regulowaną na podstawie biletów miesięcznych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r.

 

Wytworzył:
Wioletta Niburska
(2017-12-12)
Udostępnił:
Grażyna Trojanowska
(2017-12-12 12:53:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Grażyna Trojanowska
(2018-01-29 08:36:40)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X